1. کاهش استرس

 2. کاهش فشار روحی

 3. شناخت خود واقعی

 4. رشد و تعالی فردی

 5. کاهش دردهای ناشی از آرتروز

 6. بهبود عملکرد مغز

 7. کاهش بیماری

 8. کاهش افسردگی

 9. کاهش وزن

 10. بهبود کیفیت خواب

 11. قوی تر شدن و احساس درد کمتر

 12. احساس شادمانی بیشتر