# نماینده مجلس

8 بهمن 1400
نمایندگان مجلس برای کاهش مشکلات معیشتی مردم، حقوق کمتری دریافت کنند
21 آذر 1400
نایب رئیس مجلس : کسی که به دنبال آلات موسیقی است از ایران برود !
29 آبان 1400
نماینده مجلس: جلوی نگهداری حیوانات خانگی را می گیریم !