# نرخ تورم

17 آبان 1400
تورم تهران به نرخ 41.2 درصد رسید !
15 بهمن 1397
نرخ تورم 98
نرخ تورم کمرشکن 98 !